Peerstøtte

Der har i de senere år været voksende interesse for peerstøtte i Danmark. Dette skyldes ikke mindst gode erfaringer fra udlandet, hvor frivillig og lønnet peerstøtte har været brugt længe og har haft en række positive resultater.  Peerstøtte kan organiseres på mange forskellige måder og i Danmark er peerstøtte så småt begyndt at blive udbredt i forskellige former og både om lønnet og frivilligt arbejde. 

Peer to Peer Odense er et unikt projekt, fordi projektet er frivilligdrevent og det er de frivillige, der er sætter retningen for hvor projektet skal bevæge sig henad. Det betyder at projektet konstant er i udvikling, da aktiviteterne bestemmes ud fra de frivilliges egne interesser. Relationen er ligeværdig og gensidig, fordi det er frivillige der står for det og det er frivilligt at deltage og fordi begge parter har et fælles udgangspunkt i psykisk sårbarhed.

Peerstøtte definition 

Der har i de senere år været voksende interesse for peerstøtte i Danmark. Dette skyldes ikke mindst gode erfaringer fra udlandet, hvor frivillig og lønnet peerstøtte har været brugt længe og har haft en række positive resultater.  Peerstøtte kan organiseres på mange forskellige måder og i Danmark er peerstøtte så småt begyndt at blive udbredt i forskellige former og både om lønnet og frivilligt arbejde. 

Peer to Peer Odense er et unikt projekt, fordi projektet er frivilligdrevent og det er de frivillige, der er sætter retningen for hvor projektet skal bevæge sig henad. Det betyder at projektet konstant er i udvikling, da aktiviteterne bestemmes ud fra de frivilliges egne interesser. Relationen er ligeværdig og gensidig, fordi det er frivillige der står for det og det er frivilligt at deltage og fordi begge parter har et fælles udgangspunkt i psykisk sårbarhed. 

Peerstøttes effekt
på recovery

Peerstøtte bygger på anerkendelsen af, at mennesker med psykiske vanskeligheder kan komme sig helt eller delvist igennem en personlig proces med et genskabt håb og en positiv identitet. Det er derfor individets egen oplevelse af trivsel i tilværelsen, der er central for personlig recovery. Peerstøtte kan bidrage til personlig recovery gennem øget kontrol med eget liv, mindre skam, en mere positiv selvopfattelse samt en øget følelse af personlig empowerment.
Mange mennesker med psykisk sårbarhed oplever netop følelsen af at miste kontrollen med sit eget liv, og derfor er øget empowerment en væsentlig del af recovery.

Peerrelationen er baseret på gensidighed, og peerstøtte gavner både modtageren og giverens personlige recoveryproces. Det, at dele erfaringer med hinanden kan lede til nye redskaber og indsigt for begge parter, ligesom det er med til at sætte fokus på begge parters styrker og muligheder.
Støtten er derfor ikke en envejsbevægelse fra støttegiver til støttemodtager, men går begge veje på grund af gensidigheden af de delte erfaringer.

Derfor har peerstøtten også betydning for støttegiverens recovery, selvtillid og selvopfattelse, fordi det at kunne gøre en forskel for andre i en lignende situation giver blik for egne kompetencer og ressourcer samt mod på at tage nye skridt mod eksempelvis arbejdsmarkedet og uddannelse.

Hvad kan Peerstøtte?

Med peerstøtte kan mennesker dele erfaringer og mødes med en fælles forståelse for psykisk sårbarhed. Mennesker der selv har personlige erfaringer med psykisk sårbarhed har en unik indsigt og forståelse, der kan bruges til at støtte andre med psykiske sårbarheder.

Peerstøtte kan organiseres på flere forskellige måder, men har det til fælles, at støttegiveren er en person, der er nået lidt længere i sin personlige recovery forløb, og har omsat sin personlige viden til erfaringskompetencer, der kan bruges aktivt som en ressource i mødet med andre. Ligeværdigheden mellem støttemodtager og støttegiver og de fælles erfaringer er afgørende for peerstøtten, fordi samtaler med ligesindede er med til at bryde følelsen af isolation samt skabe fællesskab og udvidelse af personlige netværk.

I mødet med andre i lignende situation mindskes følelsen af at være marginaliseret og alene med sin psykiske sårbarhed. Peerstøtte kan derfor være med til at bryde med selvstigmatisering og skabe øget livskvalitet, ligesom det at have nogle at spejle sig i, kan skabe øget håb for recovery og fremtiden generelt.

Frivillig Peerstøtte

I Peer to Peer Odense har vi fokus på frivillig Peerstøtte, der foregår i en-til-en-match og frivilligdrevne gruppeaktiviteter.

Netop det, at det er frivillige, der står for aktiviteterne har betydning for de relationer, der dannes til støttemodtagerne. Ligeværdigheden mellem støttemodtager og støttegiver forstærkes af, at peerguiderne er frivillige, der deltager af egen lyst og uden løn. Som frivilligt tilbud har vi en unik mulighed for at lave lige de aktiviteter, som vi og brugerne har lyst til.

De frivillige laver aktiviteter på baggrund af deres egne interesser og har selv ansvaret for at drive og udvikle projektet i samspil med brugerne. Da det er frivilligt, er der ingen krav til hvad der skal ske eller hvilke mål, der skal nås. Brugerne får derfor mulighed for at deltage i aktiviteter i fællesskab med mennesker, der har samme interesser som dem selv.

Ikke alle, der har levede erfaringer kan blive frivillige peerguider. Det er essentielt at de levede erfaringer omsat til erfaringskompetence, og at peerguiderne reflekterer over, hvordan deres erfaringer kan bruges til at støtte andre i lignende situationer.

På peerguideuddannelsen sættes den enkeltes erfaringer aktivt i spil, og uddannelsen er derfor en vigtig del af peerstøtten, fordi det skaber refleksion hos peerguiden omkring egen situation, erfaringer og evner.

Mere viden

Ønsker du at vide mere findes der en lang række af gode hjemmesider både fra Danmark og udlandet. 

Vi henviser til Socialsstyrelsens vidensportal om Peerstøtte. Her kan du finde viden og litteratur om emnet.